Bariton

Cyril Vernat
Karin Saner
Nicolas Jermann
Stefanie Höhener